องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สภาพทั่วไป
 
 
สภาพทั่วไป
 
  ที่ตั้ง
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโชคชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย  ประมาณ  22  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  22  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง,ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีเนื้อที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  32,563  ไร่  แบ่งการใช้สอยของเนื้อที่  ดังนี้

 
  - พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,256 ไร่
  - พื้นที่นา ประมาณ 12,589 ไร่
  - พื้นที่ไร่ ประมาณ 12,932 ไร่
  - พื้นที่อื่นๆ (ที่สาธารณประโยชน์,แหล่งน้ำ,สถานที่ราชการ,วัด เป็นต้น) ประมาณ 5,786 ไร่
 
  ภูมิประเทศ
 

         ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น  เป็นเนินสูงทางทิศตะวันออก  และลาดต่ำทางทิศตะวันตก  นอก จากนี้ยังมีแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภคที่สำคัญคือ ลำน้ำมูล และลำละลม  อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลไหลผ่านหลายหมู่บ้าน

 
 
 
  จำนวนหมู่บ้าน
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีทั้งหมด   12  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  12  หมู่บ้าน ดังนี้

 
  - หมู่ที่ 1 บ้านละลม - หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่
  - หมู่ที่ 2 บ้านละลม - หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย
  - หมู่ที่ 3 บ้านละลม - หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง
  - หมู่ที่ 4 บ้านละลม - หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง
  - หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก - หมู่ที่ 11

บ้านหนองผักหวาน

  - หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย - หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง
 
 

ประชากร

 
 

         ประชากรทั้งสิ้น  6,819  คน แยกเป็นชาย 3,335 คน หญิง 3,484   คน จำนวนครัวเรือน  1,468 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123 คน/ตารางกิโลเมตร