องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
  การบริการพื้นฐาน
 
  การคมนาคม     ถนนเชื่อมระหว่างตำบล
 

         1. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ผ่านตำบลด่านเกวียน-ตำบลท่าจะหลุง-ตำบลละลมใหม่พัฒนา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

 

         2. ถนนลูกรังจากตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย และตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก

 
  ถนนภายในหมู่บ้าน
 

ถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกรัง มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มากนัก

 
 
  การโทรคมนาคม 
 
  - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 1 แห่ง
  - โทรศัพท์สาธารณะ 15 แห่ง
 
 
  การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
 
  12 หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนร้อยละ 2 ที่ไม่มี
  ไฟฟ้าใช้เป็นครัวเรือที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนและครัวเรือนเกษตรกร การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
 
 

 

 

 
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
  -
    ฝาย                      
3 แห่ง
  -
   บ่อน้ำตื้น                 
3 แห่ง
  -
  บ่อโยก                    
21 แห่ง
  -
   ประปาหมู่บ้าน                
4 แห่ง
  -
   คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต   
2 แห่ง
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติ     ในพื้นที่
 
  - ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย
  - บึง,หนองและอื่นๆ 3 สาย