องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ


ชื่อ - นามสกุลผู้ขอรับบริการ :
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
   
ระดับความพึงพอใจ
     5 = มากที่สุดหรือดีมาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้  2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน  1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข
* ค่าเริ่มต้น ที่ 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1
 
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1
 

2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)

2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.6 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1
 

3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ

3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ

3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม

3.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ

3.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ

3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ

3.7 มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้

4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 5 4 3 2 1
 

4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ

4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์

4.4 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม