วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดจอกน้อย บ้านหนองผักหวาน บ้านโคกพลวง บ้านกุดจอกใหญ่ บ้านละลม บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 6,11,12,7,1,2,3,4,10 ตำบลละลมใหม่พัฒนา
25  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง - โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร่้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวิชัย - คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปากซอยบ้านนางสมัย - บ้านนายธนากร หาดทะเล หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง - โกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายโคกยายนาง หมู่ที่ 2 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 จากไร่นายสมชาย - ป่าประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด - เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองชลประทาน ซอยบ้านกำนันนวล หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง