วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างประกอบการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 66 คน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง