วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 23 วัน (เฉพาะวันทำการ) ในอัตราคนละ 21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทางไป-กลับ เพื่อฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจ Gica Srab Covid-19 Antigen Test Cassette (1 Test) ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตุอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่าง 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 19 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง