วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาพิธีกรภาคสนาม(นักพากย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 84-1044 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองยาง - คุ้มโกรกกัดลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละลม หมู่ที่ 2 (สายหนองเพชร) ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนานายชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อม บ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานายคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง