วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อมบ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 ตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2564
ซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองผักหวาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง - คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)