วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษรนาและเผยแพร่ - กล้องวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2562
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม
7  มิ.ย. 2562
สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง