วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่าง 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 19 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือนมกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อมบ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) บ้านคลองกระชาย หมู่ที่ 8 ตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2564
ซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลัก (หนองกก-กุดจอกน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)