วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง