วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.254-07 สายบ้านคลองกระชาย-บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 254-06 สายบ้านโคกพลวง-บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขพ 3426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อค่าทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อค่าน้ำยาพ่นยุงโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง