วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้อค่าน้ำยาพ่นยุงโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษรนาและเผยแพร่ - กล้องวีดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง