วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา
19  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง