วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านละลม
7  มิ.ย. 2562
สอบราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
7  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง