วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธำรงศักดิ์-บ้านนายประคอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง