วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโคกพลวง หมู่ที่ 12 ตำบลละลมใหม่พัฒนา
19  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริมนม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกพลวง - เขาโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเพชร หมู่ที่ 2
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเพชร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 12