วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด - เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองชลประทาน ซอยบ้านกำนันนวล หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอกใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร่ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง