วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขพ 3426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน - โกรกมันกระชาก หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง