วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 43 คน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 (17 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ254 - 02 สายตอน้ำ - เทศบาลตำบลแหลมทอง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 63 คน ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (17 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องหลวงท้องถิ่น นม.ถ254 - 02 สายตอน้ำ - เทศบาลตำบลแหลมทอง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห 4373 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขันใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง