วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ปีกกระโทก หมู่ที่ 4 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา ปลอบเมือง หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินสายหนองตะแบก - หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายหนองพุดทรา บ้านละลม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันใช้ในโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง