วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโคกพลวง - คลองกระชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสายยนต์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาทัน - โรงกระดาษ หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองพุดซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 (สระประปา - ฟาร์มไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเกรดปรับบดทับพื้นทางเดิม หมู่ที่ 3 สายตอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสาน ด่านกระโทก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายเลียบคลองยาง-ทำนบหลวง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นลำละลม ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ใหโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจภาคเรียนที่2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง