วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก/ สายนานายสุทนธ์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ 3 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายเสมอ - ไร่นางละม่อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2566
ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4
11  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง