วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 61 คน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 31 เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลัดดา หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหล่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายสมคิด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง