วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างประกอบการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 66 คน ระหว่างวันที่ 1 - 30 เดือนกันยายน 2566 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ขพ 3426 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน - โกรกมันกระชาก หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง