วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน - ลำละลม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก/ สายนานายสุทนธ์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ 3 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง