วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสาน ด่านกระโทก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายเลียบคลองยาง-ทำนบหลวง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นลำละลม ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ใหโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจภาคเรียนที่2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาพิธีกรภาคสนาม(นักพากย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 84-1044 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองยาง - คุ้มโกรกกัดลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง