วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ 2
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 61 คน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 31 เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลัดดา หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหล่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายสมคิด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองม้วน แปะกระโทก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายวิเชียร (แหลมโคกมันกระชาก) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง