วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยนานายชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองกระชาย เชื่อม บ้านโนนเพชร (เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม) ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนานายคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประดู่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ซอยโกรกมันกระชาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 ซอยเลียบคลองชลประทาน - โกลเด้นฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นติดลำละลม ซอยบ้านยายคูณและบ้านนายนฤนาท หมู่ที่ 1 บ้านละลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายหนองเพรช - ทต.แหลมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 21 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ซอยบ้านนางแวว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)