วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 59 คน ระหว่าง 1 ? 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 21 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อดำรงชีพใหกับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อดำรงชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จำนวน 74 คน ระหว่างวันที่ 1 - 29 เดือนเมษายน 2565 จำนวน 17 วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.254-05 สายโคกพลวงบน ถึง สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง ตำบลละลมใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2565
ซื้อถุงยังชีพเพื่อดำรงชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักกันตัวเฝ้าระวังและสังเกตุการอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง