องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา