องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 
 
บริการการประชาชน E-Service
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้อง กันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
 
 
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน (SAR)
 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่างๆ
 
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2...
       วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. และประชาชนทั่วไป เพื...
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา...
  โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกา...
  การประชุมประจำเดือน เมษายน 2564
  โครงการจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราท...
  โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุก...
  กิจกรรมซ่อมเเซมถนนสายหลัก
  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขอเป...
  โครงการรณงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศการป...
  โครงการและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพและเครือข่ายสุขภาพ ...
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้