องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
คู่มือปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
2 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 3 ต.ค. 2562 ]
3 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
4 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2562 ]
5 แผนผังขั้นตอนการรับเเจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2562 ]
6 แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 3 ต.ค. 2562 ]
7 แผนผังขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 3 ต.ค. 2562 ]
8 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 3 ต.ค. 2562 ]
9 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2562 ]
10 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2562 ]
11 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2562 ]
12 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ต.ค. 2562 ]
13 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]
14 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 ต.ค. 2562 ]
15 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ต.ค. 2562 ]
16 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ปรับปรุงใหม่ [ 3 ต.ค. 2562 ]
17 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ต.ค. 2562 ]
18 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2561 ]
19 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 30 ม.ค. 2560 ]
20 คู่ปฏิบัติงานสำนักงานปลัด [ 31 ก.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2