องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)


ห้วงเดือนเมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2566) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเสนอโครงการก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้