องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th


 


โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 "ด่านชุมชน"


ในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา กำหนดจัดโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 "ด่านชุมชน" นำโดยนายนำ  ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. อปพร.และสายตรวจตำบลละลมใหม่พัฒนา ร่วมประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบละลมใหม่พัฒนา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564