องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา


เมื่อวันที่  11 -  13  กุมภาพันธ์ 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตำบลละลมใหม่พัฒนา  ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อและเปลี่ยนเเนวคิด  ประสบการณ์ด้านสาธารณสุขมูลฐานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาพัฒนา  ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข็มเเข็ง