องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
 
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุข
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจัดจ้าง
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
กฎหมายหลัก
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายเทศบาล
กฎหมายการเลือกตั้ง
การจัดการองค์ความรู้
 
 
รายงานการประชุม
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
 
 
รายงานทางการเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
แผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
  3. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  4. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
  5. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  6. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
  1. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  2. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
  3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
  4. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
  6. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  1. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
  2. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
  3. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
  4. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี

  1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
  2.

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  3.

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

  4

การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
 

5.

การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา นานาชาติ

  6.

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางน้ำ

  7. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไมติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน    
 
  8.

การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

  9.

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

  10. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
  2. การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
  3. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น
  4. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
  6. การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการ

อนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ  ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

 
  7. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

  1.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

  2.

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

  3. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามาตรฐาน
  4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 
 

ยุทธศาสตร์ท 7   ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว

                              นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  1. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
  2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
  4.

ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย