องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
 


การประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละลมใหม่พัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)


วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ละลมใหม่พัฒนาและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/65)และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งที่3/65) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบละลมใหม่พัฒนา

2022-04-12
2022-04-05
2022-03-25
2022-03-21
2022-03-18
2022-03-17
2022-03-02
2022-02-28
2022-02-24
2022-02-18