องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]14
2 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]17
3 รายผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]16
4 ผลคะเเนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Locai Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]16
5 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]33
6 รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]89
7 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านโคกพลวง ซอยบ้านนางแวว ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]93
8 ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่6 บ้านกุดจอกน้อย ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]93
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]85
10 ประกาศผลการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 5 พ.ค. 2565 ]97
11 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]91
12 รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]87
13 รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบเดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]100
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]99
15 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]97
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]100
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]106
18 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]108
19 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคูณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 มี.ค. 2565 ]106
20 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 มี.ค. 2565 ]148
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16