องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบละลมใหม่พัฒนา
โทร.086-2649745


 
นายวิเชียร  นากระโทก นายสมบัติ  เทพกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
โทร.085-7633123
โทร.083-3692609

นายมาโนช  พูนกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
โทร.089-9177044
 
 

 

นายสนธยา   ภักดีกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 091-832-9673


นางภัทรวดี  ป้อมกระโทก
นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง
นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 086-243-5371
โทรศัพท์ 081-760-3932 โทรศัพท์  087-909-1624

นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม
นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทรศัพท์  087-2590974
โทรศัพท์ 087-909-1624