องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายวิโรจน์  เปลื้องกระโทก
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-0695453นายเกรียงศักดิ์  สงมะเริง
นายสนธยา  ภักดีกิจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-3479678
โทร.089-8457110


นายสืบศักดิ์  นุชกระโทก
นายชูชาติ  พูนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.1
สมาชิกสภา อบต.ม.3
โทร.088-3479678
โทร.065-3086038


นายถนอม  ทันกระโทก นายประสิทธิชัย  พูนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.4
สมาชิกสภา อบต.ม.5
โทร.085-7647398
โทร.080-3941267


นายภาธร  ปรอยกระโทก นายเสฎฐวุฒิ  เปลื้องกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.6
สมาชิกสภา อบต.ม.7
โทร.080-7304754
โทร.093-5147598


นายประภาส  นิดกระโทก นายนิพล  บ่อยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.8
สมาชิกสภา อบต.ม.10
โทร.065-089586 โทร.090-8190029
   
นายลม  ปลอดกระโทก นางสุดา  แนบกระโทก
สมาชิกสภา อบต.ม.11
สมาชิกสภา อบต.ม.12
โทร.098-6488219 โทร.093-5636648