องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสนธยา   ภักดีกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 091-832-9673


นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล
นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง
นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 094-9241568
โทรศัพท์ 081-760-3932 โทรศัพท์  087-909-1624

นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม
นางมุกดาวรีย์   ธนะไชย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทรศัพท์  087-2590974
โทรศัพท์ 087-909-1624