องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางมุกดาวรีย์  ธนะไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรทิพย์  บองกระโทก นางสาววิมพ์วิภา  ปลอดกระโทก นางสาวกอบกุล  ปุ๊กกระโทก
นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวกวิสรา  เปรมกระโทก นางวิไลวรรณ  ขันนะรา
นางสาวสุชารัตน์ ด่านทองหลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 นายวิรุต  ศรีกระโทก
นางสาวสรัญญา  เเซ่คู

นายธนชัย  นากระโทก

พนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงาน