องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวเสาวคนธ์ สุวิทย์วรกุล

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางภัทรวดี   ป้อมกระโทก
นางเรียม   คนล่ำ
นางทิพย์สุคนธ์  นรารักษ์ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 นางนฤมล  เปลื้องกระโทกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
นางสาวจุไรพร  ลิ้มกระโทก  นางสาวพัชรา ป้อกระโทก นางสาวสุรางคณา  เหมือนจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ คนงานทั่วไป