องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
กองช่าง

 
 

 
 
นายสมศักดิ์  ผลรุ่ง
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

นายชนะพงษ   เกตุจังหรีด
 
นายอดิศร  ปลอดกระโทก
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 

 

 

     
 
นางนิตยา  ปุ๊กทะเล

 

นางจุฑารัตน์  ศรีกระโทก

   

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
คนงาน
   


นายนิคม  มาริสกุลนนท์
คนงาน