องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 
แผนยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
  3. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  4. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
  5. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
  6. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
  1. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  2. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
  3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
  4. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
  6. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
  1. พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
  2. การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
  3. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
  4. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี

  1. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น
  2.

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  3.

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

  4

การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 
 

5.

การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬา นานาชาติ

  6.

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางน้ำ

  7. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไมติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพของประชาชน    
 
  8.

การป้องกัน และการแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด

  9.

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

  10. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
  2. การกำจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ
  3. การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น
  4. การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
  6. การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการ

อนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ  ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน

 
  7. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

  1.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

  2.

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

  3. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามาตรฐาน
  4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 
 

ยุทธศาสตร์ท 7   ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนว

                              นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

  1. การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา
  2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
  4.

ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย