องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

นางสาวจิราลักษณ์  แปะกระโทก
 
นางสาววิไลพร  หน่วยกระโทก
ครู
ครู

นางพิมพ์ใจ  ลับดีพะเนาว์
นางสาวสมฤดี  แตะกระโทก
นางสาวรัตติญา  ทองเอม 
คนงาน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูเเลเด็ก