องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


 

นางมุกดาวรีย์  ธนะไชย

 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

- รอบันทึกข้อมูล -
นายประยงค์  แผ้วกระโทก
 
 
คนงาน