องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
บริการประชาชน E-service

บริการประชาชน E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

แบบยืมครุภัณฑ์

แบบขอสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค