องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป
 
  ที่ตั้ง
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโชคชัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย  ประมาณ  22  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  22  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง,ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  มีเนื้อที่ประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  32,563  ไร่  แบ่งการใช้สอยของเนื้อที่  ดังนี้

 
  - พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,256 ไร่
  - พื้นที่นา ประมาณ 12,589 ไร่
  - พื้นที่ไร่ ประมาณ 12,932 ไร่
  - พื้นที่อื่นๆ (ที่สาธารณประโยชน์,แหล่งน้ำ,สถานที่ราชการ,วัด เป็นต้น) ประมาณ 5,786 ไร่
 
  ภูมิประเทศ
 

         ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น  เป็นเนินสูงทางทิศตะวันออก  และลาดต่ำทางทิศตะวันตก  นอก จากนี้ยังมีแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภคที่สำคัญคือ ลำน้ำมูล และลำละลม  อยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลไหลผ่านหลายหมู่บ้าน

 
 
 
  จำนวนหมู่บ้าน
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา มีทั้งหมด   12  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง  12  หมู่บ้าน ดังนี้

 
  - หมู่ที่ 1 บ้านละลม - หมู่ที่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่
  - หมู่ที่ 2 บ้านละลม - หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระชาย
  - หมู่ที่ 3 บ้านละลม - หมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง
  - หมู่ที่ 4 บ้านละลม - หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุมแสง
  - หมู่ที่ 5 บ้านสระตะหมก - หมู่ที่ 11

บ้านหนองผักหวาน

  - หมู่ที่ 6 บ้านกุดจอกน้อย - หมู่ที่ 12 บ้านโคกพลวง
 
 

ประชากร

 
 

         ประชากรทั้งสิ้น  6,819  คน แยกเป็นชาย 3,335 คน หญิง 3,484   คน จำนวนครัวเรือน  1,468 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 123 คน/ตารางกิโลเมตร