องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 

    อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่   คือ ทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป

 

   

.
 

    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 
  - ปั้มน้ำมันและก๊าซ 6 แห่ง (ปั้มหลอด)
  - โรงทำเครื่องปั้นดินเผา    5 แห่ง
  - โรงสี - แห่ง
  - ทำหินทราย 30 แห่ง
 
 

   

 
 
 
 

    รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี    ของประชากรในพื้นที่  32,000  บาท