องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 
  การศึกษา
 
  - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง
  - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) 2 แห่ง
 
 

   

 
  องค์กรทางศาสนาและแหล่งโบราณสถาน
 
  - วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
  - โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
 
 

   

 
  สาธารณสุข
 
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - แห่ง
  - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
  -
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100
 
 

   

 
 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  -
ที่พักสายตรวจประจำตำบล  (เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย)      
1 แห่ง