องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
  การบริการพื้นฐาน
 
  การคมนาคม     ถนนเชื่อมระหว่างตำบล
 

         1. ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ผ่านตำบลด่านเกวียน-ตำบลท่าจะหลุง-ตำบลละลมใหม่พัฒนา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

 

         2. ถนนลูกรังจากตำบลละลมใหม่พัฒนา เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย และตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก

 
  ถนนภายในหมู่บ้าน
 

ถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกรัง มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ไม่มากนัก

 
 
  การโทรคมนาคม 
 
  - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 1 แห่ง
  - โทรศัพท์สาธารณะ 15 แห่ง
 
 
  การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
 
  12 หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนร้อยละ 2 ที่ไม่มี
  ไฟฟ้าใช้เป็นครัวเรือที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนและครัวเรือนเกษตรกร การขยายเขตไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง
 
 

 

 

 
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
  -
    ฝาย                      
3 แห่ง
  -
   บ่อน้ำตื้น                 
3 แห่ง
  -
  บ่อโยก                    
21 แห่ง
  -
   ประปาหมู่บ้าน                
4 แห่ง
  -
   คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต   
2 แห่ง
 
 
  ทรัพยากรธรรมชาติ     ในพื้นที่
 
  - ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย
  - บึง,หนองและอื่นๆ 3 สาย