องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
คู่มือปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2566 ]200
2 แผนผังขั้นตอนการรับเเจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 10 มี.ค. 2566 ]204
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2566 ]30
4 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ [ 5 ม.ค. 2566 ]37
5 คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 4 ม.ค. 2566 ]37
6 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 ต.ค. 2565 ]217
7 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ต.ค. 2565 ]201
8 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ต.ค. 2565 ]199
9 แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย [ 19 ต.ค. 2565 ]197
10 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 19 ต.ค. 2565 ]196
11 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 18 ม.ค. 2565 ]168
12 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ต.ค. 2562 ]194
13 แผนผังขั้นตอนการรับชำระภาษีป้าย [ 3 ต.ค. 2562 ]185
14 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 3 ต.ค. 2562 ]202
15 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 3 ต.ค. 2562 ]204
16 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]246
17 แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 3 ต.ค. 2562 ]196
18 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ต.ค. 2562 ]196
19 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ปรับปรุงใหม่ [ 3 ต.ค. 2562 ]197
20 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 3 ต.ค. 2562 ]198
 
หน้า 1|2