องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]153
2 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคูณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 มี.ค. 2565 ]150
3 การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]134
4 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการปงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2565 ]148
5 การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]137
6 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปี 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]232
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2562 ]184
8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]237
9 นโยบายการกับดูเเลองค์กรที่ดี [ 6 ก.พ. 2562 ]188
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยะรรมและป้องกันการทุจริต [ 16 ม.ค. 2562 ]198
11 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 15 ม.ค. 2562 ]184
12 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 7 ม.ค. 2562 ]233