องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

…………………………………………………………

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕65)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งผลการดำเนินงานของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้ประชาชน

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย               ที่ มท 0๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

         ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ