องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบบรจุและเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 [ 13 ต.ค. 2565 ]75
2 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2565 ]103
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 [ 19 ก.ย. 2565 ]64
4 ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]173
5 (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด4 การสรรหาบุคคล) [ 1 ต.ค. 2564 ]228
6 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด5การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 1 ต.ค. 2564 ]235
7 (การบบรจุและแต่งตั้งบุคลากร)ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม [ 1 ต.ค. 2564 ]218
8 (หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]208
9 (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]223
10 (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.จ.นม. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯพ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]231
11 (หลักเกณฑ์การประเมินผล)ประกาศก.อบต.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2564 ]223
12 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูฯ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2564 ]163
13 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6,7,8 และ9) [ 1 ต.ค. 2564 ]205
14 (การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน2558 [ 1 ต.ค. 2564 ]192
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]152
16 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]205
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลากรปี พ.ศ.2564 (การพัฒนาบุคคลากร) [ 1 ก.พ. 2564 ]210
18 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2563 ]363
19 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัดเกณฑ์เเละเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงือนเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2563 ]272
20 ประกาศ อบต.ละลมใหม่พัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]265
 
หน้า 1|2