องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]120
2 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคูณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 มี.ค. 2565 ]80
3 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]76
4 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ม.ค. 2565 ]76
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 4 ม.ค. 2565 ]76
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]134
7 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 ม.ค. 2564 ]140
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]129
9 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]83
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]134
11 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]121
12 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]153
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]123
14 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2562 ]126
15 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน [ 8 ม.ค. 2562 ]154
16 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ต.ค. 2561 ]122
17 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]142