องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการปฏิบัติงาน 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]85
2 รายงานโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]58
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]1222
4 รายงานผลโครงการเสริมสร้างคูณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 4 มี.ค. 2565 ]150
5 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา [ 2 ก.พ. 2565 ]137
6 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 5 ม.ค. 2565 ]137
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 4 ม.ค. 2565 ]136
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]201
9 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 ม.ค. 2564 ]200
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]178
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]134
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]198
13 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]162
14 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]234
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]169
16 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 เม.ย. 2562 ]185
17 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน [ 8 ม.ค. 2562 ]234
18 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา [ 24 ต.ค. 2561 ]175
19 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]218