องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาดำเนินการโดยใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)

2.ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ผ่านการรายงานติดตามผลแผนพัฒนา เผยแพร่ผ่านทาง www.lalommaipatthana.go.th และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดำเนินการโดยใช้ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย

ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ระบบใหม่

- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ดำเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

การบริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ควบคุมผ่านระบบระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) และรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์และระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)

สรุปภาพรวมการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

5. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระดับแท่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลำลมใหม่พัฒนา

6. ระบบสารสนเทศเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

7. ระบบสารเทศสำหรับการแชร์ข้อมูลภายนอก 

- องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา แชร์ข้อมูลให้หน่วยงานภายนอกผ่านช่องทางดังนี้ 

 Facebook : อบต.ละลมใหม่พัฒนา

 Google Drive

8. ระบบสารสนเทศการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ 

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9. ระบบ Back Office ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ระบบ Back Office องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Saraban)

- ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร(Ihr)

- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร และทะเบียน อปท. (ELE)

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(info)

- ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง(กรอบอัตรากำลัง)

10. ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต

สาระดี ๆ จากศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ละลมใหม่พัฒนา

คลังข่าวมหาดไทย

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)

จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา