องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัรป้องกันภัยฝ่่ายพลเรือน[วันที่ 2015-09-01][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูเเลทันตสุขภาพในเด็ก ...[วันที่ 2015-08-28][ผู้อ่าน 392]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN ...[วันที่ 2015-08-27][ผู้อ่าน 396]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 2015-07-15][ผู้อ่าน 396]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน "โรคไข้เลือดออก"[วันที่ 2015-07-14][ผู้อ่าน 357]
 
  พิธีเปิดอาคารประปาหมู่บ้านละลมและมอบอาคารประปาให้ค...[วันที่ 2015-07-13][ผู้อ่าน 389]
 
  ประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนเงินสัจจะวั...[วันที่ 2015-06-05][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการลด ละ เลิก อบายมุข สร้งสุขเยาวชน[วันที่ 2015-06-01][ผู้อ่าน 372]
 
  กิจกรรมวันเเข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "เเชลเลนจ์เ...[วันที่ 2015-05-29][ผู้อ่าน 378]
 
  โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3[วันที่ 2015-05-27][ผู้อ่าน 365]
 
  กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย[วันที่ 2015-05-25][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 376]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25